avgassing (vakuumavgasser)

Nor-Shunt® AS

Anlegg med mange forgreninger, små vannmengder eller små temperaturforskjeller mellom tur- og returvann (kjøleanlegg) har som oftest behov for avgassing. Avgassing handler i korte trekk om å fjerne oppløste gasser i væskesystemet og gjør vannet absorptivt når absorberende væske sørger for å avlufte luftlommer ute i anlegget.

Hos oss i Nor-Shunt AS finner du nyttige vakuumavgassere som hjelper deg med effektiv avgassing og som sparer energi og har en rekke driftsmessige fordeler ved hjelp av føler som detekterer utslipp av gasser. I tillegg vil automatisk avgassing og fylling opprett holde trykket på ønsket nivå.

Hvorfor vakuumavgasser
Helautomatisk vakuumavgasser til varme-, kjøle- og prosessanlegg. Takket være fullstendig elektronisk styring har vakuumavgasseren veldig mange muligheter for avlesning av system-, feil- og historikk informasjon.

Når bør man bruke vakuumavgasser?

 • Ved anlegg med mange forgreninger og små vannmengder.
 • Ved små temperaturforskjeller mellom tur- og returvann som f.eks. kjøleanlegg. En vakuumavgasser er ikke like avhengig av trykk og temperatur som en mekanisk mikrobobleutskiller.
 • Når en vanlig mikrobobleutskiller av praktiske grunner ikke kan monteres på anlegget. En Vakuumavgasser kan tilkobles over alt i et anlegg.
 • Når den statiske høyden over det varmeste punktet overskrider den kritiske høyden for em mikrobobleutskiller

Fordeler med Vakuumavgasser fra Nor-Shunt AS

 • Fjerner oppløste gasser i væskesystemet og gjør vannet absorbativt.
 • Absorberende væske sørger for å avlufte luftlommer ute i anlegget.
 • Plug & Play og meget enkel innstilling.
 • Hurtig avlufting før innregulering og overlevering av anlegget.
 • Sparer energi også til drift takket være føler som detekterer utslipp av gasser.
 • Automatisk avgassing og fylling som opprettholder trykket på ønsket nivå.
 • Sikrer mot uønsket etterfylling gjennom programmering.
 • Ideell for lavtemperatursystemer, slik som varmepumpesystemer og gulvvarmeanlegg.
 • Et bredt sortiment for ulike bygg og anleggsstørrelser.
 • Fungerer problemfritt i kombinasjon med de fleste ekspansjonssystemer.
 • To års garanti.
 • Modbus

Varierende mengde øker behovet for Vakuumavgasser/trykksenkningsavlufter.

I anlegg med varierende mengder i primærside og til dels i sekundærside gir store utfordringer rundt avluftning, da sirkulert mengde i alt for stor grad er for liten i store deler av året. En god mikrobobleutskiller fjerner ca 90% av all fri luft på det stedet den er montert etter 30 fullstrøms passeringer. Det som skjer inne i en mikrobobleustskiller er at hastigheten senkes og luft får muligheten til å stige opp.(er der et kammer under vannstrømmen vil smuss her synke ned)

Dersom vannhastigheten blir veldig lav ute i anlegget vil det samme kunne skje i rørene, gulvarmesløyfene, radiatorene, batteriene etc. Da får man luftlommer og smuss som ligger ute i anlegget som ikke utskilleren klarer å få tak i. Dette vil forstyrre og skade anlegget. Det er derfor viktig å sørge for at god sirkulasjonen opprettholdes så mye som mulig for at det skal være mulig å fjerne luft og smuss.

En forutsetning for alle varme/kjøleanlegg er at de blir riktig innregulert og ordentlig avluftet.

Kan jeg fjerne vakuumavgasseren/trykksenkningavlufteren når den har avluftet anlegget?
Vakuumavgasser er utstyrt med føler om det utskilles gasser. Dette sikrer at anlegget blir avluftet, men at ikke Vakuum avgasser går unødig.

Føler sørger for å stoppe vakuumavgasser om der er en definert tidsperiode/antall sykluser uten at det registreres utskilling av gasser, og starter automatisk igjen etter 12 timer(fabrikkinnstilling)

Man vil se på avgassings historikken hvor lenge utskilleren går hver gang.

Utskilleren bør være fast installert på anlegget for å sikre seg mot luft problemer, unødig korrosjon, slitasje og vedlikehold av pumper/ventiler

Luft problemer er ikke noe som kan løses en gang, det er en kontinuerlig problemstilling i alle varme og kjøleanlegg og bør derfor behandles deretter.

Luftinnholdet starter å øke igjen så snart man stopper eller tar bort vakuumavgasser

Vi mener derfor at Vakuum avgasser skal være en fast installasjon og sørge for å holde luft og gassnivået så langt nede som overhode mulig hele tiden.

Røranlegget og dets utstyr har en så høy pris/verdi at det bør tas ordentlig vare på, slik at ikke man ikke får unødige driftsproblemer og korrosjon.

Vi mener således at å ha en mobil enhet som fraktes rundt ikke er den optimale løsningen, selv om det selvfølgelig vil avhjelpe de akutte problemene en hel del.

Slitasjen og vedlikeholdsbehovet for vakuumavgasser vil øke og man risikerer å blande glykolblandet vann i rene anlegg om ikke enheten dreneres og spyles igjennom etter bruk på glykolblandede kretser i tillegg til at anleggene vil være eksponert for luft i den perioden hvor vakuumavgasser fjernes.

Vår anbefaling er derfor å ha vakuumavgasser som en fast installasjon.

Vi har over 30 års erfaring med produkter innen avgassing og har siden vår oppstart vært opptatt av kvalitet i alle ledd. I dag har vi en rekke samarbeider med markedsledende aktører.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har behov for avgassing av bygg og anlegg.